Pozdrav z Kojetína 2009

 ANEB jaké by mohlo být MČR na dlouhé trati...

Z Kojetína zavanula příjemná "pozvánka" a pro podporu celoživotního vzdělávání ji předáváme našim čtenářům dál...

Ahoj milé dámy.

Když pojedete v tuto dobu našim krajem, tak ve vzduchu ucítíte vùni bukového dřeva z domácích udíren, která se na konci měst, nebo vesnic mísí s nasládlou vùní z pálenic slivovice. Neklamná to předzvěst blížících se Vánoc.
Co je to slivovice určitě všechny víte. Jak se ale z trnek stane ten lahodný nápoj, typický pro tento kraj, asi jako pražačky nevíte. Pokud ano, tak v pálenici, kde se přetvářejí trnky ve slivovici, jste asi nebyly..Pokud vás to jen trochu zajímá, tak mùžete pokračovat ve čtení. Možná potom ještě více oceníte tu nezaměnitelnou chuť tohoto typicky hanáckého nápoje.
Trnky na kvas se sbírají až samy spadnou ze stromu, nikdy se netřepou. Musí být zralé, aby obsahovaly co největší množství cukru. Do beèky se trnky dávají èisté a bez stopek, které by zpùsobily trpkou chuť. Slupka trnek je tuhá, a aby kvasný proces začal co nejdøíve, tak se musí každá trnka v rukách rozdrtit. Do beèky se dávají i s peckami, u nás s kostkami. Beèka se má naplnit co nejdříve, aby kvašení probíhalo pokud možno najednou v celém obsahu beèky. První dny nastává bouřlivé kvašení. V prùhledné bečce je vidìt stoupající bublinky CO2  a na povrchu se vytvoří pěna, která bublá jak bahenní sopky na Islandu. Po několika dnech se kvašení uklidní a probíhá už jen pozvolna. Při kvašení musí být beèka zakryta, aby se znemožnil přístup vzduchu. Vzdušný kyslík by zpùsobil zoctovatìní kvasu a ten by se mohl už jen vyhodit. Kvašení trvá 8 týdnù a pak je možné pálit. Kvas se musí sledovat a po dokonèení kvašení se zbytky z trnek, které plavou na hladině odeberou, aby se nepotopily a tím neznehodnotily kvas. Pak už se jen èeká na objednaný termín v pálenici.
Kvas se do pálenice odveze v beèkách. V moderních pálenicích, se pálí v plynových kotlích a kvas se z beèek vysává vývìvou do zásobníku v pálenici. V tìch starších se topí dřevem a uhlím a kvas se do kotlù nalévá ruènì, což je namáhavé a zdlouhavé. V zásobníku se kvas předehřívá odpadním teplem z kotle,a jak na nìj dojde řada, tak se napustí do kotle. Po zahřátí se odpařené páry vedou měděným potrubím do chladiče a přes lihoměr do sbìrného tanku. Kotel je na 250 l kvasu, a pokud je ho víc, musí se pálit nadvakrát. Z obou prvních přepalování se shromáždí výpalek, kterému se říká lutr, u nás lajtr v tanku. Když vyteče z kotle první litr, tak má okolo 48 % alkoholu. Pálí se až do 10 %. Pak se lajtr přepustí do druhého kotle, kde se provádí konečné pálení. Páry z kotle se vedou opìt pøes chladiè, lihomìr do kontrolního mìøidla, odkud po jednom litru stékají do sbìrné nádoby. Pøi druhém pálení se zaèíná na 78%, ale to záleží na kvalitě výpalku z prvního kotle. Pálí se do 40%, protože pøi dalším pøepalování by se do slivovice dostalo hodnì aromatických látek, které by chuť slivovice zkazily. Po dopálení obsluha zmìøí procento alkoholu, já mìl  70,8 % a z toho se spoèítá množství vypáleného lihu a podle toho se také platí. Pak ještì vypoèítá, kolik se do vypálené slivovice naleje vody, aby se zøedila na pitných 52%. Pak už nastává to nejlepší, a to naplnìní do vlastních nádob a odvoz domù. Takto vypálená slivovice je na pití ještì surová a tvrdá, protože nìjaké ty aromatické látky v ní zùstaly. Proto se nádoby se slivovicí nechávají týden otevøené. nebo se provádí zestaření tím zpùsobem, že se naleje do zařízení, které pomocí ultrazvuku bìhem 12.min odstraní tyto zbytky aromatických látek a slivovice má chuť jako by byla jeden až dva roky stará. Dobrá slivovice se má pít vychlazená a nesmí v krku škrábat, Pokud ano, tak tam byl pro vìtší výtěžnost přidán cukr. U neslazeného kvasu bývá pøi dobrých trnkách z 10 l kvasu jeden litr slivovice.
To by bylo vše, doufám že jste vydržely číst až do konce a hanácká slivovice vám bude o to víc chutnat. My na závodech vždy máme nějaký vzorek sebou. Pro větší názornost posílám fotky z mého pálení v pálenici v Lobodicích nedaleko Kojetína.

Ahoj a všechny z Kojetína zdravím

Jirka

 

Valná hromada 2018

29. 10. 2018 - Zveme všechny členy DBT, z.s. na valnou hromadu, která se bude konat dne  20. 11. 2018 od...

čtěte více »

TDT 2018

22. 09. 2018 - TDT18 úspěšně za námi! Všem děkujeme za účast! Bylo to skvělé! Small Boat OPEN...

čtěte více »

MČR Račice 2018

10. 09. 2018 - Víkend v Račicích je za námi a troufám si říct, že úspěšně. Závody začaly už...

čtěte více »

Vyhledávání
vyhledat?